آخرین اخبار مدارس


10 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قلعه سنگباران

جعفر ابراهیمی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شازده کوچولو

انتوان دوسنت اگزوپری

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

داستان های غارنشینی-سنگینی و وزن

سیدمهدی امام نیری-مهران ایازی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ارنست همینگوی

محمد علی قربانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی انسان سلطه جو

اورت شوستروم

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پنج پنجره بوی گل

محمود پور وهاب

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنتوان چخوف

مسعود علیا

ادبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انرژي هسته اي

.

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسطوره های بابل ایران باستان

پیر گریمال

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهره داران

جو الن مور

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مگه من چند نفرم ؟

هادی خورشاهیان

رمان نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

35کیلو امیدواری

آنا گاوالد

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا محمودي

1380/07/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين پيله وري

1383/07/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اشكان كريمي

1381/07/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو خاني

1378/07/26