آخرین اخبار مدارس


19 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 آذردبستان دخترانه سما

08 آذردبستان دخترانه سما

07 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 آباندبستان پسرانه سما

24 آباندبستان پسرانه سما

24 آباندبستان پسرانه سما

22 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه های عجایب هفت گانه

آن پوژه

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دستگاه مغز و اعصاب

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به سیارات ناشناخته

رابرت سیلور برگ

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرود و جریره

آتوسا صالحی

ادبی

دبستان دخترانه سما

فرهنگ علوم رفتاری

علی اکبر شعاری نژاد

علوم رفتاری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیاوش

آتوسا صالحی

ادبی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

باغ کیانوش

علی اصغر عزتی پاک

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مگه من چند نفرم؟

هادی خورشاهیان

رمان و مجموعه داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غیر از خدا هیچکس نبود

محمد رضا سرشار-رضا رهگذر-

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مردی نه مثل هیچکس

حسین تاج آبادی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

احمد شاملو-سنگ بر دوش-

سعید پرهیزکاری

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انار پا به ماه

مهدی رحیمی

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما (دوره اول)

مسابقه: پروژه مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نگار حامدي فيجاني

1387/09/24

دبستان پسرانه سما

اميرحسين بهشتي مجرد

1387/09/24

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رفيعي

1389/09/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ملك حسيني ترمزدي

1381/09/30

هنرستان پسرانه سما

عليرضا گريواني

1379/09/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مطهره بهمني

1379/09/26

دبستان دخترانه سما

ستايش حيدري

1386/09/30

دبستان دخترانه سما

نگار داودآبادي

1386/09/25

دبستان پسرانه سما

محمدمبين نوروزي

1389/09/28

دبستان پسرانه سما

كاميار مغفوري

1384/09/25

دبستان دخترانه سما

تسنيم توكلي

1387/09/30

دبستان پسرانه سما

علي واشقاني فراهاني

1384/09/30

دبستان پسرانه سما

ارشيا عسگري حاتم آبادي

1385/09/23

دبستان دخترانه سما

هستي سميعي

1384/09/28

دبستان دخترانه سما

رها بختيارپوري

1385/09/25

دبستان دخترانه سما

صبا شاهوردي

1385/09/26

دبستان دخترانه سما

آرميتا بختياري

1389/09/23

دبستان دخترانه سما

دينا ورواني فراهاني

1387/09/25

هنرستان پسرانه سما

شايان شيخي

1379/09/28

دبستان دخترانه سما

درينا شايان مقدم

1388/09/28