آخرین اخبار مدارس


10 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرزمین باد خیز

حمید نوایی لواسانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عروس و کاروانش-فرازهایی از زندگی حضرت خدیجه

زهرا زواریان

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رستم و سهراب

مرجان فولادوند

ادبی

دبستان دخترانه سما

رشد و شخصیت کودک

پاول هنری ماسن

روان شناسی کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منطق الطیر

فرید الدین محمد عطار نیشابوری

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

برنامه اهداف نهایی

برایان تریسی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهر در ایران و هند باستان

بابک عالیخانی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه های عجایب هفت گانه

آن پوژه

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسب نقره ای

محمد رضا اصلانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک-انرژی های مرگبار

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سنگ ها

احمد حسینی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خانه لیمویی

کامران سحر خیز

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اشكان كريمي

1381/07/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا محمودي

1380/07/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين پيله وري

1383/07/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو خاني

1378/07/26