آخرین اخبار مدارس


28 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

28 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

28 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

28 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگنامه ماه مبارک رمضان

علیرضا بصیری

اعمال ماه رمضان

دبستان دخترانه سما

داستان های روان خوانی

توکلی و موسوی

اموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی

جمعی از نویسندگان

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهزنان دریایی

ولفگانگ تار نووسکی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خواجه نظام الملک

فرهاد حسن زاده

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آشنایی با ریاضی دانان و اختر شناسان

گودرز نجفی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

من غمگینم

آلتئا

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ارزشهای اخلاقی

محمود اکبری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پاستور

احمد قندهاری

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهرام چوبین

آتوسا صالحی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

امام خمینی

امیرحسین فردی

ادبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گرگها از برف نمی ترسند

محمدرضا بایرامی

رمان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا محمودي

1380/07/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو خاني

1378/07/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روژان صفوي

1380/07/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا مقدسي

1380/07/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوگل سادات سيديان

1377/07/28