آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

31 شهریوردبستان پسرانه سما

25 شهریورهنرستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صورت های فلکی و نشانه های نجومی

اریک اوبلاکر

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بازجویی خانواده قلندری

مصطفی خرامان

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هری پاتر و غارهای مرگبار

جی کی رولینگ

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من

علی بشر دانش

جغرافیا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حیوانات ساحلی

چینری مایکل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیوان رهی معیری

بهمن خلیفه بناروانی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مردی نه مثل هیچکس

حسین تاج آبادی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

سید هادی محدث-حمید صفار هرندی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا -س-مولود وحی

سید احمد علم الهدی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک-شگفتی های بدن

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز روم باستان

فیونا مک دانلد

تاریخی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه قاسمي

1378/07/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه براتي

1378/07/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحرسادات ارسته

1378/07/04